stronaglownaregulamintransportwspolpracalinkiformularz

Znajdujesz się w:

Szukaj produktu

Cenniki do pobrania

  • plik excel
  • plik pdf
  • plik html

Sonda

Którą grę planszową polecasz?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Allegry.pl

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.      Właścicielem sklepu internetowego Allegry.pl jest Bernard Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPEED Bernard Szymczak na podstawie wpisu do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 915-126-08-73, Konto: BZWBK I Oddział w Obornikach Śląskich numer – 96109024570000000108687546, zwany dalej Sprzedającym.

2.      Klient może kontaktować się ze Sprzedającym:

a.       listownie, na adres: SPEED Bernard Szymczak, ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie,

b.      mailowo – pod adresem admin@b-speed.com, a w przypadku spraw związanych z reklamacjami – pod adresem admin@b-speed.com

c.       telefonicznie, pod numerem: 510148590 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient),

3.      W wypadku osób fizycznych dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

4.      Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).  

 

§ 2 [TOWARY, ZAMÓWIENIA I ICH SKŁADANIE]

1.      Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.      Wszelkie informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe oraz informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez Sprzedającego do potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

3.      Po zapoznaniu się z treścią propozycji Sprzedającego, Klient składa Sprzedającemu ofertę zakupu (zamówienie). Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy prowadzący Sprzedający nie potwierdzi, w formie wiadomości e-mail, zamówienia Klienta w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty jego wysłania przez Klienta.

4.      Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej sklepu Sprzedający.pl, telefonicznie lub mailowo.

5.      Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym Allegry.pl można składać za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu Allegry.pl.

6.      W celu zawarcia umowy nie jest konieczne założenie przez Klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym Allegry.pl. Założenie takiego konta jest fakultatywne.

7.      Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem Internetu winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego lub na koncie indywidualnym Klienta. Jeżeli znajduje zastosowanie, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia osoba wypełniająca je oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji osoby, w imieniu i na rzecz której działa.

8.      Warunkiem wysłania formularza zamówienia przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu Sprzedającego. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.      Ewentualna gwarancja udzielana na zakupione w sklepie internetowym Allegry.pl towary jest gwarancją udzieloną przez producenta i na warunkach przez niego każdorazowo określonych.

§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]

1.      Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedającego (z wyjątkiem przesyłki pobraniowej).

2.      Czas realizacji zamówienia w przypadku towarów dostępnych w magazynie wynosi:

a.       W przypadku zamówień płatnych przelewem - w 1 do 3 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Numer rachunku bankowego Klient otrzymuje razem z potwierdzeniem zamówienia wysyłanym drogą elektroniczną przez Allegry.pl.

b.      W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem – w terminie 1 do 3 dni roboczych od czasu wysłania  przez Allegry.pl potwierdzenia zamówienia.

3.      Realizacja zamówienia może być uzależniona jest od dostępności towaru. Sprzedający informuje Klientów o dostępności towarów. W przypadku towarów niedostępnych lub na zamówienie czas realizacji może być dłuższy, a o spodziewanym czasie realizacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

4.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

5.      Wszystkie ceny w sklepie internetowym Allegry.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w sklepie internetowym.

6.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym (z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, jak również udzielania bonifikat, upustów itp.  Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówień złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.

 

§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW]

1.      Sprzedający oferuje Klientowi następujące formy dostawy zakupionego towaru:

a)      przesyłka kurierska zwykła,

b)      przesyłka kurierska za pobraniem.

2.      Klient składając przed złożeniem zamówienia zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dostępnych formach dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia - w zależności od opcji dostawy wybranej przez Klienta.

§ 5. [PŁATNOŚCI]

1.      Sprzedający oferuje Klientowi następujące formy płatności za towar:

a.       przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy prowadzącego Sprzedający, wskazany w potwierdzeniu zamówienia;

b.      płatność przy odbiorze towaru przez Klienta (przesyłka pobraniowa);

2.      Klient powinien dokonać płatności łącznie tytułem ceny zamówionego towaru oraz tytułem wartości jego dostawy. Cena dostawy wskazana jest w sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia. W celu ułatwienia identyfikacji płatności oraz zamówienia rekomendujemy dokonanie płatności wskazując numer zamówienia.

 

§ 6. [RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE]

1.      Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

2.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) Kodeksu cywilnego.

3.      Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów winny być przekazywane Allegry.pl w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub w formie wiadomości e-mail pod adres admin@b-speed.com

4.      Zaleca się, aby w treści reklamacji wskazać rodzaj i datę wystąpienia wady oraz żądanie Klienta w związku z wystąpieniem wady, co przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pominięcie zaleceń wskazanych w zdaniu pierwszym nie wpływa jednak na skuteczność reklamacji oraz termin do jej rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 7 poniżej.

5.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezbędne będzie uzyskanie przez Sprzedający dodatkowych informacji odnośnie zgłaszanej wady lub okoliczności jej wystąpienia, Klient zostanie poproszony przez Sprzedający o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Klienta będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 7 poniżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi klienta.

6.      W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny.

7.      Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów będą rozpatrywane przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

§ 7. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - KONSUMENCI]

1.      Informacja dla konsumenta dotycząca prawa odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@b-speed.com w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym towarem.

3.      Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

4.      W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie przysyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

5.      Allegry.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.       Allegry.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.      Allegry.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8. [DANE OSOBOWE]

1.      Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Bernarda Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPEED Bernard Szymczak na podstawie wpisu do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie,.

2.      Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego dane mogą być również wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy Allegry.pl.

3.      Dane osobowe klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4.      Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może je zmieniać, a także może zażądać zaprzestania ich wykorzystywania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 9 [POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA]

1.      Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko Sprzedającemu powództwa do sądu powszechnego, Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej. Umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego,             o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b.      wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

2.      Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

3.      Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą– bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

 

§ 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.      W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, spory wynikłe z niniejszej Umowy będą podlegać jurysdykcji sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

2.      Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania z niego wynikające podlegają przepisom prawa polskiego.

3.      Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.

4.      Zmiany niniejszego regulaminu nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.


Załącznik nr 1 do Regulaminu –POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować

SPEED Bernard Szymczak,

ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

e-mail: admin@b-speed.com

 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres
admin@b-speed.com . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat
SPEED Bernard Szymczak

ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

e-mail: admin@b-speed.com

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 


(*) Niepotrzebne skreślić.

Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.